កម្មវិធីជោគជ័យដំបូង

IMG_5567

ឧបករណ៍ខួងពេជ្រដែលមានធ្មេញរាងសាជីដែលផលិតដោយរោងចក្ររបស់យើងគឺជាលើកដំបូង
កម្មវិធីជោគជ័យក្នុងទីផ្សារចិន។

IMG_5568(20230418-133912)

សាជី DEC C1621 C1319 C1217
អង្កត់ផ្ចិត ១៥.៨៨ ១៣.៤៤ 12.00
កម្ពស់ 21.00 19.05 ១៧.០០
កំពូល R R2.0 R2.0 R2.0
មុំកំពូល 90° 90° 90°
កម្រាស់ពេជ្រ ៤.០ ៤.០ ៤.០
កម្រាស់ស្រទាប់ផ្លាស់ប្តូរ ២.៥ ២.៥ ២.៥
chamfer ស្រទាប់ខាងក្រោម ០.៧៦ ០.៧៦ ០.៧៦