កម្មវិធីកាត់ PDC 1613X7

ធ្មេញបឋម: 1613X7
ផ្នែកខាងលើនៃការបើកទីពីរគឺ 664m-2821m, footage 2157m,
ដុំ​ខួង​ចេញ​ពី​អណ្ដូង​ ខូច​ខាង​ក្រោយ​បន្តិច​ ធ្មេញ​សំខាន់​មិន​ខូច​ ហើយ​ដុំ​ខួង​នៅ​ល្អ​។
កម្មវិធី៖ សម្ព័ន្ធ
ករណី